โครงการความรู้สู่น้องและโครงการศึกษาพัฒนา

โครงการความรู้สู่น้องและโครงการศึกษาพัฒนา เป็นโครงการที่คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะศึกษาศาสตร์ได้รับมอบนโยบายจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการริเริ่มดำเนินจัดโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะศึกษาศาตร์ ได้พิจารณาและมีส่วนร่วมกันในการที่จะผลักดันให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มีบทบาทในการสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการการเผยแพร่และบริการความรู้ด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะศึกษาศาตร์กับชุมชนและสังคม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม

ภาพกิจกรรม

ประเพณีกินข้าวห่อ 2553

This slideshow requires JavaScript.

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสานฝันยุวเกษตรกรดีเด่น2553

สำนักงานการปฏิรูปจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี) ได้ เข้าประเมินโครงการสานฝันยุวเกษตรในโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เมื่อ วันที่ 29 กรกฏาคม 2553 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2553  เพื่อสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้ยุวเกษตรกรผู้ที่จะได้รับมอบที่ดินตกทอดตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในอนาคตได้รู้ “สิทธิและหน้าที่” ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนในฝัน รุ่น 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตามพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน รุ่น 3 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2553 ณ ห้องประชุม รงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

This slideshow requires JavaScript.

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโป่่งกระทิงบน ได้ทำกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีนางสาวจารุพันธ์ พึ่งรัตน์ รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เป็นประธานในพิธี ( อ่านรายละเอียด )

พิธีส่งตัวลูกเสือสำรองเป็นลูกเสือสามัญ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโป่่งกระทิงบน ได้ทำกิจกรรมพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ โดยมีนางสาวจารุพันธ์ พึ่งรัตน์ รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เป็นประธานในพิธี ( อ่านรายละเอียด )

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

ป่าไม้ นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี ความสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่างจำกัด เช่นที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ำมัน ฯลฯ (อ่านรายละเอียด)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.